Регистрирайте се като клиент сега, за да получите 12% отстъпка за всички продукти!

РАЗБИРАНЕ НА ПЛАНА

ОСНОВАТА НА НАШИЯ БИЗНЕС

Вашият доход

Популяризирайте* качествени продукти, които хората използват всеки ден. Печелете по три начина:

  • Марж на дребно от всеки продукт на Amway™, който бъде закупен от регистриран клиент.
  • Възнаграждения, изчислени от вашия бизнес растеж.
  • Стимули за възнаграждение, когато достигнете ключови етапи във вашия бизнес.
*Само Собственици на бизнес Amway, които имат съответната регистрация за бизнес дейност към местните държавни и/или данъчни органи, имат право да получават каквито и да било доходи, произтичащи от бизнес.

Марж от продажба на дребно

Ние предлагаме цени на дребно за всеки продукт, които са с 10% по-високи от тези за вас като Собственици на бизнес Amway. Разликата между цената за СБА и цената на дребно е първата част от Вашия доход: Вашият марж на дребно.

Цена на Собственик на бизнес Amway - СБА заплащат специална цена предназначена за СБА за всеки продукт.

ТС определя Вашето ниво на квалификация.

ТС означава Точкова стойност. Почти всички продукти имат ТС. Общата ТС на всички поръчки за продукти, направени заедно от Вас и Вашата група за месеца, определят Вашето ниво на възнаграждение. Тази таблица показва сумата на ТС, което трябва да получите на месец, за да се квалифицирате за различни проценти на възнаграждение за представяне. Точковата стойност на отделните продукти можете да откриете онлайн.

БО се използва, за да се изчисли Вашето възнаграждение за представяне

БО означава Бизнес обем. Почти всички продукти имат БО стойност, която определя размера на възнаграждението, което ще получите на определено ниво на процент на възнаграждение.

Месечна ТС

Възнаграждение за представяне %

10 000 ТС 21%
7 000 ТС 18%
4 000 ТС 15%
2 400 ТС 12%
1 200 ТС 9%
600 ТС 6%
200 ТС 3%

Пример за Вашия доход

 

Всичко, което трябва да знаете за изчислението на Вашето възнаграждение, са общата ТС и БО на всички Ваши поръчки за цял месец – това е Вашият обем на продажби. Можете да проследявате месечните си ТС и БО в менюто „Моят офис“, след като влезете в уебсайта на Amway. Ако сте спонсорирали бизнес група, трябва също да знаете техните обеми на продажби, за да изчислите Вашето общо възнаграждение. Ще откриете също, че между ТС и БО има съотношение. Сборът от всички ТС определя Вашето ниво на процент на възнаграждение, а сборът от БО определя сумата на възнаграждението, което можете да получите. Ако имате СБА, които също имат право на възнаграждение, то ще бъде отчислено от Вашето брутно възнаграждение за представяне; тези СБА няма да загубят своите постигнати възнаграждения.

За пример, нека да приемем, че Вашият обем на продажби е 2 400 ТС. В таблицата горе потърсете тази ТС, за да откриете Вашия процент на възнаграждение.

Вашето възнаграждение за представяне е 12%! Добра работа! Сега имаме цялата необходима информация, за да видим колко ще получите през този месец!

Примерите, които следват, са базирани на съотношение “2” между ТС/БО (ТС/лева) и марж за цена на дребно от 30%.

1Само Собственици на бизнес Amway, които имат съответната регистрация за бизнес дейност към местните държавни и/или данъчни органи, имат право да получават възнаграждения, парични стимули, както и доходи, произтичащи от търговията на дребно и имат право да участват в бизнес семинари като СНП, СОЛ и ДК. Същите правила се прилагат и при изчисляването на отстъпките на членовете с Плюс акаунти.

2Съотношението на ТС/БО умножено по „2“ се използва само като пример. За действителното съотношение на вашия пазар, моля, обърнете се към Amway онлайн или се свържете с местния филиал на Amway.

Получили сте 12% възнаграждение чрез продажби на продукти на клиенти и вече сте спонсорирали 3 низходящи линии (всяка със собствени клиенти), които получават възнаграждение на ниво 3%, 6% и 9%.

Препоръчителен марж на дребно4

30% x 400 БО = 120 лева

Вашето лично възнаграждение за представяне

Вашата Групова ТС е 2 400 ТС/4 800 БО (200 лична ТС/400 БО плюс 300 ТС/600 БО от спонсориран СБА "A", 700 ТС/1 400 БО от СБА "B" и 1 200 ТС/2 400 БО от СБА "C")

400 БО
X 12% възнаграждение за представяне
_________________________
= 48 лева

³Това изчисление е само за оценка, може да варира според действителните обстоятелства и може да съдържа неактуална информация. Информацията е само за пример и не представлява обещание, гаранция или друго задължение за плащане на възнаграждение от страна на Amway. Резултатите от изчисление на прихода са бруто и не включват разходи и данъци за бизнеса Amway.

4Това изчисление с препоръчителен 30% марж на продажба на дребно е базирано на цени за СБА.

 

Диференциалното възнаграждение е разликата в проценти при възнаграждението за представяне между Вас и Вашите преки низходящи СБА. Как да го изчислите: Вашият процент минус процента на низходящите СБА е диференциалният процент. Ако вземете БО на низходящата група и умножите по диференциалния процент, можете да изчислите Вашето диференциално възнаграждение.

Вашето диференциално възнаграждение от A = 54 лева
(9% x 600 БО = 54 лева)

Вашето диференциално възнаграждение от B = 84 лева
(6% x 1 400 БО = 84 лева)

Вашето диференциално възнаграждение от C = 72 лева
(3% x 2 400 БО = 72 лева)


Вашият месечен доход

Марж на дребно + Вашето възнаграждение за лично представяне + Вашето диференциално възнаграждение (72 лв.+ 84 лв. + 54 лв.) = 378 лв.


Вашият годишен доход

378 лв. x 12 = 4 536 лв.

Всички продукти имат стойност в точки (ТС), която определя нивото на възнаграждение. В този пример: 2 400 ТС = 4 800 БО въз основа на съотношение “2” между ТС/БО. Ниво на възнаграждение 12%. Изчисленията за годишен приход приемат, че Вие и Вашите низходящи линии повтаряте примера за месечен приход през цялата година.