Количество:

  Количество:

   Уникална гел формула, която се нанася с приложената четката и почиства наслоявания във фурната. Тя обработва и разтваря мазнината и загорялата храна, а вие само трябва да ги избършете след това.

   ОПАСНОСТ

   Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите. Съдържа натриев хидроксид. Съхранявайте под ключ. Съхранявайте далеч от деца. Носете предпазни ръкавици и защита на очите/лицето. Не вдишвайте изпаренията. АКО ПОПАДНЕ ВЪРХУ КОЖАТА (или косата): Свалете незабавно всички замърсени дрехи. Изплащнене кожата с вода. АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете обилно с вода за няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Продължете да изплаквате. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплащнете устата. Не предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР за отравяния или лекар.

   • Бързо обработва и разтваря мазнината, загорялата храна и петната от загоряла захар
   • Неабразивен, плътен гел
   • Затваря се така, че да е недостъпно за деца

   Име на съставка CAS # Име
   Water 7732-18-5 Вода
   Sodium Hydroxide 1310-73-2 Агент за алкалност
   Sodium Tallowate 8052-48-0 Сапун (анионно повърхностно активно вещество)
   Xanthan Gum 11138-66-2 Сгъстяващ агент
   Magnesium Sulfate Heptahydrate 10034-99-8 Матричен модификатор
   C10-16 Ethoxylated Alcohol, 7 EO 68002-97-1 Нейонно повърхностно активно вещество

   Моля, обърнете внимание: Никога не използвайте продукта на самопочистващи се фурни.

   1. Разклатете добре преди употреба (Уверете се че капачката е затворена добре преди да разклатите).
   2. Използвайте гумени или найлонови ръкавици и  защитете лицето и очите.
   3. Извадете всички рафтове и други елементи от фурната.
   4. Поставете малка купа в дъното на фурната.
   5. Нанесете с четка по стените на фурната, започнете отзад ,встрани и отгоре.
   6. Поставете обратно рафтовете и ги обработете с препарата.
   7. Оставете препарата да подейства за около 30 минути. (За по-упорити замърсявания е нужна повторна обработка).
   8. Избършете желираната субстанция с гъба или парцал, накиснат в топла вода. 9. Изплакнете с парцал, напоен в оцетов разтвор, започквайки от горе надолу.

   ОПАСНО. Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Да се съхранява под ключ. Да се съхранява извън обсега на деца. Използвайте предпазни ръкавици и предпазна маска за лице. Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Изплакнете кожата с вода. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.